BUSINESS

Hướng dẫn công việc

Công ty Ai Partner tập trung chủ yếu vào
thành phố Sukagawa và thành phố Kooriyama
để thực hiện phái cử người lao động nước ngoài,
người lao động nội địa và làm nhà thầu phụ.

Phái cử lao động người nước ngoài

Phái cử lao động nội địa

Kinh doanh hợp đồng kinh doanh

HIRING FLOW

Luồng từ đăng ký đến việc làm

Đăng ký

STEP

1

Trao đổi phỏng vấn riêng

STEP

2

Giới thiệu việc làm

STEP

3

Phỏng vấn tại nơi tiếp nhận lao động
Tham quan

STEP

4

Nhận việc

STEP

5

LATEST WORK INFOMATION

Thông tin việc làm mới

Xem danh sách